PROJECTE PAVIMENTACIO CAMINS DE FOIXA

S’ha exposat al públic el projecte tècnic titulat ” Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà”, per el termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP número 192 el passat 06.10.2022.

Podeu consultar el projecte a través del següent enllaç Validar document (ddgi.cat)

Amb aquest codi segur de verificació:

2d42acc2-4a3a-42a7-b9a3-b3339571c4d2