“PROJECTE D’ACONDICIONAMENT D’UN NOU CARRER AL VEÏNAT DELS MASOS DE FOIXÀ”

El projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple i s’exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils, fins el 21.02.2023

Podeu consultar el projecte a través del següent enllaç Validar document (ddgi.cat)

Amb aquest codi segur de verificació:

d576a7b0-d3ed-403e-8422-2893c54be7f2