COMUNICACIÓ QUALITAT DE L’AIGUA.

Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua que es fan de forma periòdica, s’ha detectat una concentració d’un subproducte fitosanitari en l’aigua subministrada a Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort. El subproducte fitosanitari és un metabòlit del plaguicida Metolaclor. Un metabòlit és un producte degradat o residual. Estem realitzant un seguiment del metabòlit del plaguicida amb […]

SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de 3.309,76 per tal de finançar l’actuació de reparació de camins municipals fets malbé amb motiu del temporal Glòria.  L’actuació ha tingut un cost de 4.991,25 €. Els treballs els ha efectuat l’empresa Excavacions Jordi Aldrich.  

FONS DE SUBVENCIONS 2020.

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat una ajuda económica per import de 43.305,66  € a càrrec del fons de subvencions any 2020 en els següents termes: Concepte                                                                                 pressupost         subvenció Despeses de manteniment de l’enllumenat públic            4.500,00  €            4.500,00 € Desbrossament i manteniment ordinari de camins         10.500,00  €            8.000,00 € Pavimentació de carrers municipals                                15.000,00 €          12.000,00 € Pavimentació de camins                                                  14.000,00 […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE “PROJECTE DE MILLORA I REPARACIO DEL CAMÍ DE FOIXA A SANT LLORENÇ DE LES ARENES (DESGLOSSAT 2)

  L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda per import de 67.000,00 € per finançar la despesa, prevista inicialment en la quantitat de 74.681,64 €. L’obra consisteix en un reforç del paviment, d’aglomerat asfàltic d’aquesta carretera local.   Foixà, octubre de 2020.

1 5 6 7 8 9 11