SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE “PROJECTE DE MILLORA I REPARACIO DEL CAMÍ DE FOIXA A SANT LLORENÇ DE LES ARENES (DESGLOSSAT 2)

 

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda per import de 67.000,00 € per finançar la despesa, prevista inicialment en la quantitat de 74.681,64 €. L’obra consisteix en un reforç del paviment, d’aglomerat asfàltic d’aquesta carretera local.

 

Foixà, octubre de 2020.