Informació del contribuent

PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTARI DE TRIBUTS MUNICIPALS

El període de pagament en voluntària d’impostos i taxes municipals és el següent:

De l’1 d’abril al 2 de maig:

  • Impost sobre vehicles
  • Exaccions municipals – Clavegueram
  • Cementiri

De l’1 de juliol al 30 de setembre:

  • Impost sobre béns immobles Urbana i Rústica
  • Impost sobre Activitats Econòmiques

El cobrament s’efectua al Consell Comarcal del Baix Empordà – Servei de Recaptació de 9 a 14 hores. Tel. 972 640 924

Les persones que han domiciliat bancàriament el pagament se’ls efectua directament el cobrament sense necessitat de desplaçar-se al Consell.