Edictes

Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 3126 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aclariment de l'anunci 3088 publicat en el BOPG número 70
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 3088 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Suspensió potestativa d'atorgament de llicències relacionades amb els usos de les edificacions existents en el municipi destinats a activitats relacionades amb l'allotjament de grups d'infants i joves en establiments del municipi
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2776 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 64-0 Edicte: 2781 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual 22 de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2335 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2024
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2258 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial de modificació del projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà -Separata Carrer Vell de la Sala-
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2256 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2168 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 2/2024 i 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2160 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons del primer cobrament anualitat 2024
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de la relació individualitzada de béns a ocupar (Font del Cargol)