Edictes

Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7527 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació incial de la modificació puntual núm. 20 i 21 de les Normes Subsidiàries de planejament
Exercici: 2023 Bop: 169-0 Edicte: 7509 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de regidors
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7393 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del règim de dedicació i d'imdemnització dels electes locals
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6862 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6745 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Nomenament d'una funciònaria
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6033 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del padró cobratori de l'aigua 2n trimestre 2023
Exercici: 2023 Bop: 139-0 Edicte: 5965 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5579 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació dels padrons cobratoris, segona cobrança 2023
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 04/2023 i 06/2023
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4858 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 06/2023