Edictes

Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5883 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 124-0 Edicte: 5465 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons cobratoris: IBI urbana i rústica i IAE
Exercici: 2024 Bop: 122-0 Edicte: 5575 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 06/2024 i 07/2024
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4196 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de la modificació del projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi -Separata Carrer Vell de la Sala-
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3920 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Nomenament de personal laboral (Exp. X2022000500)
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3302 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 02/2024 i 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3073 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial del padró cobratori de subministrament d'aigua del 1er trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 3126 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aclariment de l'anunci 3088 publicat en el BOPG número 70
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 3088 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Suspensió potestativa d'atorgament de llicències relacionades amb els usos de les edificacions existents en el municipi destinats a activitats relacionades amb l'allotjament de grups d'infants i joves en establiments del municipi