POUM

POUM

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que fixa les normes urbanístiques a cada municipi. El POUM permet ordenar el territori i establir les condicions que han de complir les edificacions noves i existents, i els usos o activitats que es poden desenvolupar en cada cas. També permet planificar el creixement urbanístic de la vila. Entre d’altres, el POUM recull aspectes relacionats amb els carrers o vials, les zones verdes, els equipaments públics, les infraestructures, els habitatges, el patrimoni, la mobilitat i els diferents tipus de sòl i els seus usos

Foixà necessita un nou POUM perquè:

  • Necessitem un marc que reflecteixi la realitat del municipi, que doni resposta a les necessitats col·lectives i protegeixi el territori.
  • Cal fixar les bases per a un desenvolupament sostenible, establint el model de poble que volem.

Oferim l’oportunitat de participar de la fase inicial del procés d’elaboració del POUM a través d’un procés de Participació Ciutadana i d’una enquesta que trobareu al següent enllaç:

Qüestionari

A continuació trobareu informació sobre les sessions informatives i tallers participatius que és celebraran a Foixà properament.

 

Podeu consultar els estudis previs a la redacció del POUM amb el codi segur de verificació que s’especifica per a cada document a través del següent enllaç: Validar document (ddgi.cat)

  • Document d’Anàlisi-Diagnosi Urbanística de Foixà

Codi Segur de Verificació: 374090fb-fd03-4d66-86db-9b52c4605094

  • Estudi d’inundabilitat del POUM de Foixà

Codi Segur de Verificació: af6d6e1c-5df1-411e-a1fe-cdc473b02253

  • Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics de Foixà

Codi Segur de Verificació: 6f4a373d-c767-4fc0-82f9-3df9b8aaefc8

 

Podeu consultar la normativa urbanística actual al següent enllaç:

POUM