POUM

POUM

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que fixa les normes urbanístiques a cada municipi. El POUM permet ordenar el territori i establir les condicions que han de complir les edificacions noves i existents, i els usos o activitats que es poden desenvolupar en cada cas. També permet planificar el creixement urbanístic de la vila. Entre d’altres, el POUM recull aspectes relacionats amb els carrers o vials, les zones verdes, els equipaments públics, les infraestructures, els habitatges, el patrimoni, la mobilitat i els diferents tipus de sòl i els seus usos

Foixà necessita un nou POUM perquè:

  • Necessitem un marc que reflecteixi la realitat del municipi, que doni resposta a les necessitats col·lectives i protegeixi el territori.
  • Cal fixar les bases per a un desenvolupament sostenible, establint el model de poble que volem.

Oferim l’oportunitat de participar de la fase inicial del procés d’elaboració del POUM a través d’un procés de Participació Ciutadana i d’una enquesta que trobareu al següent enllaç:

Qüestionari

A continuació trobareu informació sobre les sessions informatives i tallers participatius que és celebraran a Foixà properament.

 

Podeu consultar els estudis previs a la redacció del POUM amb el codi segur de verificació que s’especifica per a cada document a través del següent enllaç: Descàrrega de documents amb CSV

  • Document d’Anàlisi-Diagnosi Urbanística de Foixà

Codi Segur de Verificació (CVS): 374090fb-fd03-4d66-86db-9b52c4605094

  • Estudi d’inundabilitat del POUM de Foixà

Codi Segur de Verificació (CVS): af6d6e1c-5df1-411e-a1fe-cdc473b02253

  • Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics de Foixà

Codi Segur de Verificació (CVS): 6f4a373d-c767-4fc0-82f9-3df9b8aaefc8

 

Ja es poden consultar els documents de resultats derivats del procés participatiu vinculat a la redacció de l’Avanç de planejament del POUM.

S’han redactat un total de tres documents que podeu descarregar a través del següent enllaç:
Descàrrega de documents amb CSV

  • Memòria de resultats del l’enquesta.

Codi Segur de Verificació (CVS): 31ae0d9a-bac1-489e-81b7-09fcec924faf

  • Memòria de resultats dels dos tallers participatius

Codi Segur de Verificació (CVS): 0e2d3fc4-5fc8-4683-94b2-9d9110f7f633

  • Resum Executiu que presenta els resultats de forma agregada. 

Codi Segur de Verificació (CVS): bc302fb4-c0ca-4b1a-85c2-e4ea944a32c6

 
Els documents han estat traslladats a l’Equip Redactor de l’Avanç de planejament, per tal que els prenguin en consideració a fi i efecte d’enriquir el procés d’elaboració del document.
 
Un cop s’hagi elaborat el document d’Avanç es convocarà una nova Assemblea Informativa per presentar el document i mostrar de quina manera s’ha enriquit a partir dels criteris ciutadans recollits durant el procés de participació ciutadana.

 

 

Podeu consultar la normativa urbanística actual al següent enllaç:

POUM